Privacy policy

Laatst bijgewerkt: 02/07/2018

Deze “Privacy & Cookie Verklaring” beheerst de verwerking van uw persoonsgegevens door SpotIT BVBA, Guldensporenpark 30, Blok C, 9820 Merelbeke, België, ondernemingsnummer BE0553.580.186 (hierna: “SpotIT”).

Lees deze Privacy & Cookie Verklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door het verstrekken van persoonsgegevens op de website https://www.spotit.be/ (hierna: “Website”) en door het gebruik van de op deze Website vermelde emailadressen, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy verklaring.

 

Algemeen

SpotIT leeft de nationale en Europese regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens na. Het neemt mede in rekening de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming; hierna “AVG”), alsook de aanpassingen van de nationale wetten op deze Europese Verordening. SpotIT treedt op als verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de persoonsgegevens die via de Website verzameld worden.

Persoonsgegevens

Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op uw persoonsgegevens. Het begrip persoonsgegevens wordt geïnterpreteerd volgens de definitie komende uit de AVG, zijnde “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

De persoonsgegevens die u met ons deelt, zijn:

 • Diegene die u invult op onze Website (via contactformulier/sollicitaties/inschrijvingsformulier/etc.);
 • Diegene die u direct/indirect doorgeeft bij het verzenden van een mail naar een van de mailadressen vermeld op onze Website;
 • Diegene die verzameld worden door de cookies die gebruikt worden (zie verder).

 

Doeleinden verwerking

SpotIT zal de verkregen persoonsgegevens enkel gebruiken voor:

 • Het beantwoorden van uw vraag (contactformulier).
 • Het beantwoorden van uw sollicitatie (sollicitatieformulier).
 • Het verwerken van uw inschrijving (inschrijvingsformulier).
 • Het optimaliseren van het beheer en de kwaliteit van de Website (cookies).

Indien u uw uitdrukkelijke toestemming verleend, zullen uw persoonsgegevens ook gebruikt worden voor:

 • Het verzenden van updates en nieuwtjes omtrent security, networking en privacy.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

Doorgifte persoonsgegevens

SpotIT zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve in het kader van een herstructurering (mits kennisgeving, tenzij dit technische of commerciële omstandigheden niet haalbaar is), of met uw voorafgaande toestemming.

In het kader van de nagestreefde doeleinden en de gebruikte mediums (Website/mail) kunnen gegevens doorgegeven worden aan derde partijen. SpotIT streeft ernaar om de doorgifte in alle gevallen tot het minimum te beperken. Indien hierbij gegevens buiten de Europese Economische Zone getransfereerd zouden worden, zorgt SpotIT ervoor dat het niveau van bescherming van persoonsgegevens gegarandeerd is.

In zeldzame gevallen, kan het voorkomen dat SpotIT uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving, moet onthullen. SpotIT zal in redelijkheid pogen u van tevoren te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Beveiliging persoonsgegevens

SpotIT draagt als security & netwerking bedrijf de beveiliging van data hoog in het vaandel. Ter beveiliging van uw gegevens is een uitgebreid scala aan technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, (ongeautoriseerde) wijziging, niet-toegestane toegang of niet-toegestande verwerking. Alsook wordt erop toegezien dat uw gegevens niet per vergissing terecht komen bij derde partijen.  Indien u hierover meer informatie wenst kan u zich richten tot [email protected]  

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door SpotIT bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Cookies

SpotIT maakt op deze Website gebruik van cookies. Een cookie is “een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze Website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen”. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek naar onze servers teruggestuurd worden.

SpotIT maakt enkel gebruik van functionele cookies en analytische cookies. De analytische cookies worden verzorgd door Google Analytics, hierbij heeft SpotIT bewust gekozen om de betrokken persoonsgegevens te anonimiseren alvorens door te geven aan Google. Dit om onnodige overdracht van uw persoonsgegevens te vermijden.

Bij het eerste bezoek van de Website wordt u meegedeeld dat gebruik wordt gemaakt van deze cookies. Aangezien buiten de functionele cookies er gewerkt wordt met anonimisering, wordt gebruik gemaakt van de rechtmatige verwerkingsgrond gerechtvaardigd belang om het gebruik van de Website te optimaliseren.

U kan de cookies uitschakelen, verwijderen of de instellingen voor cookies aanpassen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken. Wil u de instellingen voor cookies toch aanpassen? Dan kan u hier de instructies voor verschillende browsers terugvinden:

 

Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Rechten

U heeft de volgende rechten, met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat SpotIT van uw persoonsgegevens maakt.
 • Recht op verbetering, verwijdering en beperking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van verzet: u beschikt over het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
 • Recht van vrije gegevensoverdracht: u beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 • Recht van intrekking van toestemming: voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

U kan SpotIT steeds contacteren voor het uitoefenen van deze rechten op [email protected] of via het contact formulier op de Website https://www.spotit.be/

Indien u een klacht wilt indienen wegens schending van uw persoonsgegevens dient u zich te richten naar de toezichthoudende autoriteit. Hiervoor dient u contact op te nemen met de gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel.: +32 (0)2 274 48 00, e-mail: [email protected] of www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.